Sbírám vše!


Love

06.10.2011 12:21

Narazila jsem na krásný citát, který mne zaujal tak, že jsem hledala více o autorovi. Všude je uváděn Roy Croft, ale nikdo neví, kdo to byl, je naprosto anonymní, ani literární badatelé o něm nic nezjistili.

Báseň je pod jeho jménem součástí výběru Love Poems a často bývá užívána ve svatebních proslovech.

Německou báseň Ich Liebe dich od rakouského básníka Ericha Frieda,  která měla být předlohou, jsem  také nikde nenašla. U nás vyšla jeho sbírka Milostné básně. Některé jeho básně jsou zde, ona zmiňovaná tam není.

Český překlad básně Love jsem nikde nenašla,tak jsem se pokusila sama.

                                       

Love
I love you
Miluji tě
Not only for what you are,
Ne pouze  pro to, co jsi,
But for what I am,
Ale pro to, co jsem já,
When I am with you.
Když jsem s tebou.
I love you,
Miluji tě,
Not only for that,
Nejen pro to,
You have made of yourself,
Co jsi ze sebe vytvořil,
But for that,
Ale pro to,
You are making of me.
Co vytváříš ze mne.
I love you,
Miluji tě,
For the part of me,
Za tu část mne,
That you bring out.
Kterou jsi přiměl k řeči.
I love you,
Miluji tě,
For putting your hand,
Za tu ruku vloženou,
Into my heaped-up heart,
do mého  překypujícího  srdce,
And passing over,
A za tvé opomíjení,
All the foolish, weak things,
Všech  těch bláhovostí a slabostí,
That you can't help,
Které jsi tam,
Dimly seeing there.
Matně zahlédl.
And for drawing out,
A proto, že jsi vytáhl,
Into the light,
Na světlo,
All the beautiful belongings,
Všechny ty krásné věci,
That no one else had looked,
Které nikdo jiný nevnímal,
Quite far enough to find,
Natož aby je hledal.

I love you because you
Miluji tě, protože ty
Are helping me to make,
Mně pomáháš vytvořit,
Of the lumber of my life,
Z harampádí mého života
Not a tavern,
Ne hospodu,
But a temple.
Ale chrám.
Out of the works,
Ze skutků,
Of my every day,
Mého každodenního života,
Not a reproach,
Ne výčitku,
But a song.
Ale píseň.
I love you,
Miluji tě,
Because you have done,
Protože jsi udělal,
More than any creed,
Více než jakékoliv vyznání,
Could have done,
By mohlo udělat,
To make me good,
Abych se stal dobrým
And more than any fate,
A více než jakýkoliv osud,
Could have done,
By mohl udělat pro to,
To make me happy.
Abych byl štastný.
You have done it,
Ty jsi to udělal,
Without a touch,
Bez doteku,
Without a word,
Beze slova,
Without a sign,
Bez znamení,
You have done it,
Ty jsi to udělal,
By being yourself,
tím že jsi,
Perhaps that is what,
Možná právě tohle je to,

Being a friend means,
co znamená být přítelem.

—————

Zpět